Nawigacja

Praca przedszkola

Ramowy rozkład dnia

 

                            

                                                            

Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.00

6.30-8.00
Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami, śpiewamy, podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenie. Zabawy w wybranych kącikach zainteresowań. Zwracamy uwagę na przestrzeganie ustalonych reguł i używanie form grzecznościowych. Uczymy się sposobu odnoszenia do innych, negocjowania przyjętych zasad zabawy.


8.00-8.20
Witamy się z naszymi Paniami, planujemy dzień.

8.20-8.50
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Poranne spotkanie w kręgu, rozmowy o ważnych dla dzieci sprawach, o uczuciach, o ciekawych wydarzeniach dnia poprzedniego.

8.50-9.15
Przygotowujemy się do śniadania – czynności higieniczne w łazience. Sprawdzamy listę obecności.

9.15-9.45
Śniadanie.


9.45-10.45
Uczestniczymy w zajęciach kierowanych przez Panie – malujemy, lepimy, wycinamy, rysujemy, śpiewamy piosenki, rozmawiamy. Czasami zapraszamy do nas gości albo bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych. 
   

10.45-11.15      
Teraz każdy bawi się w to, co lubi najbardziej.

11.15-12.00
Zabawy w sali. Gdy aura sprzyja wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

12.00-12.15
Zabawy w kole. Przygotowanie do obiadu - odwiedzamy łazienkę.

12.15-12.45
Obiad.

12.45-13.15
Odpoczywamy, słuchamy baśni, bajek lub muzyki relaksacyjnej.

13.15-13.35
Myjemy zęby.

13.35-14.30
Zabawy w sali – rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.30-14.45
Zabawa ruchowa, taneczna, muzyczno-ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku.

14.45-15.10
Podwieczorek.

15.10-16.30
Możemy iść do domu – choć chętnie się jeszcze bawimy, budujemy, układamy puzzle, gramy w gry planszowe, czytamy bajki, bawimy się w ogrodzie przedszkolnym.

Podstawa programowa

Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest różny: od trzech do pięciu godzin w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego, pięć godzin w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, w przedszkolu publicznym najczęściej do dziesięciu godzin. Minimum czasu realizacji podstawy programowej zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, a ,następnei czas ten został zapisany w statucie każdego przedszkola. Statu przedszkola określa: dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż pięć godzin dziennie.

 

     
 

Jeżeli zalecane proporcje zagospodarowania czasu zapisane zostały w podstawie programowej, to wynika z tego, że jedną piątą (lub jedną czwartą) należy liczyć od czasu realizacji podstawy programowej w danym przedszkolu. Jeżeli przedszkole realizuje podstawę w ciągu pięciu godzin, to ten czas dzielimy proporcjonalnie między poszczególne działania. Jeśli zaś wszystkie dzieci w danej grupie przebywają 9–10 godzin i w tym czasie realizowana jest podstawa, to wówczas ten czas poświęcamy na realizację wymienionych w podstawie aktywności. Oczywiście trudno ściśle trzymać się narzuconego podziału, gdyż niemożliwy jest np. sztywny podział dnia na dwugodzinne jednostki. Należy więc czas zagospodarować najlepiej, jak jest to możliwe. Jak zatem dokumentować wywiązywanie się z zadania?

Można opracować taki
rozkład dnia pobytu dziecka w przedszkolu, który będzie uwzględniał proporcjonalne zagospodarowanie czasu na:

 • zabawę swobodną,
 • pobyt na powietrzu,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • odpowiednio inne czyności.

Ramowy rozkład dnia dla grup starszych w przedszkolu realizującym podstawę programową w ciągu pięciu godzin (300 min) w godzinach przedpołudniowych:

 • 1/5 - swobodna zabawa (co najmniej 60 minut)
 • 1/5 - pobyt na powietrzu (co najmniej 60 miinut)
 • 1/5 - zajęcia dydaktyczne (nie więcej niż 60 minut)
 • 2/5 - czynności opiekuńcze (ok. 120 minut)

Czas na swobodną zabawę. W ostatnich latach zauważono tendencję do zwiększania liczby zajęć dydaktycznych w przedszkolach. Nie tylko zajęcia prowadzone przez nauczyciela, lecz także zwiększona oferta zajęć dodatkowych powodują zmianę proporcji w rodzaju aktywności dziecka w przedszkolu. Dzieje się to kosztem zabawy. W podstawie zaleca się jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczać na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

Pobyt w ogrodzie. Realizując zalecenia zawarte w podstawie programowej, należy jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu (a w przypadku dzieci młodszych jedną czwartą) przeznaczyć na pobyt na powietrzu.

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu dydaktyczno-wychowawczego. Dziecko ma uczyć się przede wszystkim w zabawie i poprzez zabawę. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne, rozszerzając treści zawarte w podstawie programowej o treści zawarte w wybranym lub opracowanym przez siebie programie wychowania przedszkolnego. Na realizację tych zajęć przeznacza jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Pozostały czas do dowolnego zagospodarowania. Dwie piąte czasu pobytu dziecka w przedszkolu zagospodarowuje nauczyciel. Ten czas jest do wykorzystania na zadania opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe, uroczystości w przedszkolu, czytanie dzieciom bajek itp.

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli
  37- 464 Stalowa Wola
  ul. Mieszka I-go 5
 • 15 844 03 25

Galeria zdjęć